Visie

Als vrije school willen wij de christelijke waarden aanbieden en voorleven. Vanuit een opvoedingsproject dat ruimte biedt voor viering en bezinning laten we eenieder de kans te groeien naar een persoonlijke christelijke waardebeleving. Ruime aandacht wordt besteed aan de beleving van vreugde en verwondering maar we staan ook stil bij verlies en pijn. We willen een open school zijn, gastvrij voor kansarmen, voor andere culturen en andersdenkenden. Een school is geen eiland. We leven in verbondenheid met de omgeving, met de maatschappij. Iedere mens draagt bij tot de maatschappelijke evolutie en de maatschappij draagt bij tot de evolutie van iedere mens. Tussen beide bestaat een voortdurende wisselwerking en beïnvloeding. Integratie is een onderdeel hiervan. Het is een ontwikkelingsproces tussen maatschappij en individu. Op haar beurt echter moet de maatschappij integratiebereid zijn, zich openstellen voor de “anderen”. Een kwestie van mentaliteit. In een maatschappij (of een leefgroep) die leerlingen van het buitengewoon onderwijs stigmatiserend benadert, zal van integratie nooit sprake kunnen zijn. Rekening houdend met de individuele mogelijkheden van iedere leerling, is het onze taak tegemoet te komen aan de maatschappelijke verwachtingen. Hierdoor zullen onze leerlingen niet alleen nu maar ook in de toekomst een zo zelfstandig mogelijk en waardevol leven kunnen leiden. Maar evenzeer is het onze taak de maatschappelijke integratiebereidheid te bevorderen. Succesvol onderwijs is afhankelijk van een aantal factoren. Vooreerst heeft ieder kind recht op onderwijs op maat. Voortdurende observatie en flexibiliteit in het aanwenden van systemen en methodes is van belang. Zij vinden hun neerslag in het individueel dossier, het groepswerkplan, het individueel handelingsplan en de evaluaties. De relatie tussen leerling en leerkracht/paramedicus moet gebaseerd zijn op onderling vertrouwen. Een positieve benadering van de leerling, duidelijke afspraken en hierop volgend een consequente handelwijze zijn van primordiaal belang. Geborgenheid ( voelt de leerling zich hier wel goed?) is hier een gevolg van, maar wordt eveneens bepaald door de groepsindeling, de infrastructuur en de aangeboden activiteiten. Veel van onze leerlingen hebben een gebrek aan zelfvertrouwen. Een gemis aan succeservaringen (vroeger en ook nu nog) is daar dikwijls de oorzaak van. Aan ons dat zelfvertrouwen terug op te bouwen. Het leren kennen (en verkennen) van de eigen mogelijkheden is fundamenteel maar evenzeer is het gepast leren omgaan met de eigen beperkingen een onderdeel van de persoonlijkheidsontwikkeling. Tenslotte is succesvol onderwijs ook afhankelijk van het personeel. Het is de taak van de school ieder personeelslid op professioneel vlak te begeleiden en mogelijkheden te bieden die een succesvolle en bevredigende uitoefening van zijn omvangrijke taak kunnen bevorderen. Een open overlegcultuur in combinatie met een duidelijke taakomschrijving bevorderen niet alleen het onderling vertrouwen maar leiden eveneens tot gemeenschappelijke doelstellingen die collegiaal nagestreefd worden.